Private: E-koolitus KOOSTÖÖVALMIS MEESKOND
About Lesson

VÄÄRTUSTE HIERARHIA LOOMINE

– Kirjuta üles oma peamised väärtused (6-8)

– Pane väärtused tähtsuse järjekorda. Otsusta teadlikult, missugused väärtused on Sulle olulised

– Jaga kolnurk nii mitmeks osaks kui Sul on väärtusi.

– Kirjuta igale kolmnurga osale üks väärtus.

– Kirjuta iga väärtuse kõrvale (kolmnurgast väljaspoole) tegevused, mida igapäevaselt otsustad teha, et elada nende väärtuste järgi.

 

KUIDAS ELADA OMA VÄÄRTUSTE JÄRGI

Ela oma põhiväärtuste järgi teadlikult.

Näit: Kui Su nr 1 väärtus on tervis, siis küsi endalt: “Mida ma saan ise iga päev ära teha, et olla terve?” Kirjuta endalt saadud vastused üles ja rakenda igapäevaellu.

Väärtustel põhinev kasvatus tähendab, et lapsed kasvavad kokkulepitud väärtusi järgides ja neid ka ise avastades läbi näidete, mõistete, lugude ja arutelude.

 

Väärtustel põhinev õpikeskkond on selline, kus täiskasvanud suhtlevad lastega nii, et lapsed tunnevad ennast armastatuna, väärtustatuna, mõistetuna ja kaitstuna.

 

KÕIK SAAB ALGUSE TÄSKASVANUTE VÄÄRTUSTEST

Kuidas tekivad lasteaia teadetetahvlile sildikesed väärtustega?

 

Lasteaia ühiste väärtuste väljaselgitamiseks kaardistavad töötajad kõigepealt iseseisvalt oma väärtused ja nendest lähtuvalt lepitakse kokku lasteia ühised väärtused. Ühised väärtused riputatakse teadetetahvlile kõigile sisenejatele teadmiseks.

Väärtused on lasteaia töötajatele järgimiseks ja neid püütakse jõudumööda ka lastele õpetada.

Selleks, et väärtused ei jääks ilusateks sõnadeks lasteaia teadetetahvlil tuleks kollektiivis kokku leppida:

 

– missuguseid ülesandeid väärtuste elluviimisel täidab juhtkond

– missuguseid ülesandeid õpetajad ja abiõpetajad

– missuguseid ülesandeid ülejäänud lasteaia personal

– ning kuidas kaasata vanemad ja lapsed.

 

Samuti on vaja kokku leppida kuidas väärtusi rakendatakse õppe- ja kasvatustegevustes ning muude tööülesannete raames.

 

Väärtuste ümbervaatamine ja tehtu hindamine toimub tavaliselt kord aastas. Väärtuste järgimist aitavad lahti mõtestada eneseanalüüsid, arenguvestlused, õpetajate ja vanemate rahuloluküsitlused.

 

Kuidas väärtused toimivad?

Väärtused määravad ära, mida meie lasteaias tehakse ja mida mitte.

Kui lapsele kodus teadlikult väärtusi ei õpetata, siis nad õpivad neid väljaspool kodu. Väikelapsed õpivad seal, kus veedavad suurema osa ajast – lasteaias. Sinul õpetajana on suur roll teadlikult lapse väärtushinnangute kujundamisel. Iga laps toob lasteaeda oma pere väärtused kaasa. Lasteaias ongi väärtuste segasummasuvila. Laps õpib väärtusi ka spontaanselt sotsialiseerumisprotsessi käigus läbi kuuldu, nähtu ja kogetu.

 

Pereväärtused võivad erineda lasteaia väärtustest, seepärast on oluline need vanematega läbi arutada. Kui kodus on teistsugused väärtused kui lasteaias, siis satub laps segadusse ega tea kuidas on õige käituda.

Arenguvestlustel vanematega saab õpetaja läbi arutada iga pere kasvatuspõhimõtted, pere väärtused ning ootused õpetajale. Laste väärtusi teadlikult koos kujundades saavad pere ja lasteaed mõjutada lapse edasist elu ja valikuid.

 

Kuidas väärtused mõjutavad inimkäitumist ja otsuseid

Väärtused tähendavad iga inimese jaoks erinevaid asju.

Sõna on üks, aga arusaamisi selle tähendusest palju.

 

NÄITEKS: VABADUS

– Ühe inimese jaoks tähendab see: Teen kõike, mida tahan, siis kui tahan

– Teise jaoks: Elamine hästi toimivas keskkonnas

– Kolmanda jaoks: Poliitiline veendumus

 

ARMASTUS

– Ühe jaoks: Eluaegne pühendumus

– Teise jaoks: Äärmiselt intensiivne kuid lühiajaline liit

 

Selle üheainsa väärtust väljendava sõna taga võib olla inimese meeles terve veendumuste süsteem, mis paneb inimese teatud moel käituma.

Näiteks: Inimene, kes väärtustab armastust ja see tähendab tema jaoks eluaegset pühendumust pingutab suhte hoidmise ja säilitamise nimel. Inimene, kes väärtustab armastust kui äärmiselt intensiivse tundega lühiajalist liitu käitub suhetes teisiti. Ilmselt lahkub suhtest kui intensiivne tunne kaob otsima uut intensiivset tunnet lühiajalises liidus.

 

Seepärast on oluline ka lastega arutada: MIDA VÄÄRTUST VÄLJENDAV SÕNA IGAPÄEVAELUS TÄHENDAB?

Kuidas see välja näeb igapäevaelus, kuidas me käitume kui me väärtustame ausust või rahumeelsust?

Mida me mitte mingil juhul ei teeks?

Ja mida me kindlasti teeme?

Väärtused on nagu ankrud, mis vallandavad teatud käitumisjuhised, kui me oleme nad enda jaoks lahti mõtestanud ja omaks võtnud.

 

DILEMMA EESTLASTE VÄÄRTUSSÜSTEEMIS

Eestlased peavad olulisemateks väärtusteks tervist, tugevat perekonda, rahu maailmas, puhast keskkonda, õnne ja riigi julgeolekut. (Veronika Kalmus ja Peeter Vihalemm 2004)

Rahvusvahelised uuringud näitavad aga, et praegune eesti haridussüsteem loob tublisid õppureid, kuid ei loo piisavalt võimalusi isiksuse arenguks ja väärtuskasvatuseks.

Õpetajad ja koolijuhid väärtustavad häid inimestevahelisi suhteid, abivalmidust, tolerantsust ja hoolivust, kuid õpilased ja vanemad isiklikku edukust, saavutusi õppetöös, distsipliini, ausust, viisakust, püüet ennast teostada. (Marika Veisson ja Monica Sakk 2009) Vene õppekeelega õpilased väärtustavad aga enim turvalisust.

Siin tekib dilemma: Inimene, kes on võitlushimuline ja tähtsustab isiklikke saavutusi, ei pööra tähelepanu teiste aitamisele. Missugune on ühiskond tervikuna, kui kõik tormavad vaid isikliku edu järel?