ARENGUVESTLUSED ISEENDAGA

Koolituspäev kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

090 Enesearengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija
kasutada coaching’u meetodit enesearengukava loomiseks ja elluviimiseks

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd koolis kohapeal ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

oskab luua enesearengu visiooni, seada eesmärgid ja valida prioriteedid

määrab progressijälgimise mõõdikud ja hindamiskriteeriumid

rakendab harjumusi arengueesmärkide saavutamiseks

analüüsib takistusi ja oskab neid ületada

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Coaching’u kasutamine enesearenguks
Küsimuste jõud ja kuidas esitada küsimusi
Arenguvisioon ja väärtuste hierarhia
Ajurünnak oskuste kaardistamiseks
Uued oskused ja väärtuspõhine mina-pilt
Otsuse jõud ja 21 planeerimisotsust

MOODUL 2

Eesmärkide püstitamine: Kus ma olen? Kuidas mul läheb? Kuhu lähen järgmisena?
Kuidas valida prioriteete
Strateegiad enesemotiveerimiseks
Harjumused, mis aitavad eesmärke saavutada
Uskumuste inventuur ja muutmine
Takistused enesearengu teel

MOODUL 3

Enesejälgimine ja enesehindamine
Selged kriteeriumid ja tagasiside iseendale
Kuidas mõõta progressi
Kuidas suhelda Sisemise Kriitikuga
Head suhted kolleegidega ja tõhus supervisioon
Head suhted iseendaga: eneseväärtustamine ja enesearmastus

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus (3 moodulit) koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED