KOOLITUSED

2024

UUS!

AJAJUHTIMISE
MEISTRIKLASS

Loeng aitab õpetajal kasutada projektõppe meetodeid, lapsi kaasata, projekte planeerida ja läbi viia.

UUS!

KUIDAS MOTIVEERIDA
ENNAST JA TEISI

Loeng aitab õpetajal arendada laste kognitiivseid oskusi ja arutleda lastega erinevatel filosoofilistel teemadel

UUS!

PARIM KLIENDITEENINDAJA

Loeng aitab õpetajal korrigeerida ATH lapse käitumist ning õpetada lapsele keskendumis- ja eneseregulatsiooni oskusi

KUIDAS MAANDADA STRESSI JA VÄLTIDA LÄBIPÕLEMIST

Koolitus õpetab 
stressoreid
ära tundma, mõistma stressi
tekkepõhjusi ja tagajärgi ning
kasutama stressiga toimetuleku tehnikaid

ARENGUVESTLUSED ISEENDAGA EHK ENESECOACHING

Koolitus selgitab eneseteadlikkuse mõju ja väärtusi ning annab õpetajale juhised selle praktiseerimiseks igapäevaelus koos lastega 

ARENEVA ORGANISATSIOONI KULTUUR JA VÄLJAKUTSED

Koolitus annab 
näpunäiteid õuesõppe projektide
koostamiseks ja 
korraldamiseks
ning õues õpitu 
kinnistamiseks
klassiruumis.
 

KOOSTÖÖALDIS MEESKOND

Loeng annab teadmisi erinevate toiduainete mõjust lapse käitumisele ja tervisele ning põnevaid ideid laste toimumisharjumuste muutmiseks.

KONFLIKTIDE LAHENDAMISE MEISTRIKLASS

Koolitus selgitab konfliktide tüüpe ja varjatud põhjusi ning annab tehnikaid konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks.

VALLAAMETNIKU MEISTRIKLASS

Loeng selgitab kuidas kujuneb lapse enesehinnang ja annab juhtnöörid lapse objektiivse enesehinnangu arendamiseks.

LASTEAIA ÕPETAJATE KOOLITUSTE TUTVUSTUSED

Kõik 21 tutvustust ühes PDF failis

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED